segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: arkiv för april 2015

torsdag 30 april

Uppdaterade och sammanfattande förtydliganden från SoS

Socialstyrelsen har via sin webbplats utkommit med uppdaterade och sammanfattande förtydliganden om vilken hälso, sjuk- och tandvård som ett landsting ska erbjuda asylsökande och papperslösa. Bl a tydliggörs att alla barn i Sverige idag omfattas av samma rättigheter till vård, vilket innebär att alla barn under 18 år, ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. Socialstyrelsen förtydligar även att de "EU/EES-medborgare som i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen" gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/Sidor/default.aspx#

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 30 april

Statskontorets uppföljning av lag 2013:407

De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Statskontoret bedömer att den vård som erbjuds papperslösa skulle bli säkrare om det fanns ett gemensamt reservnummersystem för att dokumentera den vård som erbjuds öka förutsättningarna för att kunna följa en individs vårdhistoria. Regeringen uppskattade i samband med nya lagens ikraftträdande att det utökade vårdåtagandet skulle medföra en ökad kostnad om 300 miljoner kronor per år, vilket också är den ersättning landstingen fått. Statskontorets uppföljning visar att den vård som erbjöds papperslösa under 2014 (19 000 registrerade besök) kostade drygt 100 miljoner kronor.

 

Läs Statskontorets publikation: http://www.statskontoret.se/nyheter/forbattrad-vard-for-papperslosa/

 

Statskontoret ger regeringen följande rekommendationer:

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning om när EU-medborgare kan omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med landstingen och berörda statliga myndigheter ta fram ett system som bättre tillgodoser patientsäkerhetskraven än de reservnummersystem som nu används för att registrera vård av papperslösa.

Statskontoret ger landstingen följande rekommendationer:

  • Ta fram en handbok eller motsvarande som samlat beskriver hur vårdpersonal ska hantera olika typer av frågeställningar som kan bli aktuella i samband med att papperslösa söker vård.

  • Se över och uppdatera riktlinjer och vägledningar som beskriver vem som ska få vård enligt den nya lagstiftningen och vilken vård som landstinget ska erbjuda.

  • Utbilda personal som möter papperslösa om lagen och målgruppen och säkerställa att personalen har tillgång till korrekt och lättillgänglig information. 

Kommentarer: 0 Permalänk

stäng