segb

SENASTE NYTT KRING NAMNINSAMLINGSKAMPANJEN "VÅRDUPPROPET" 2011.11.14 - 2012.02.05. 

Arkiv

» augusti 2015 (1)
» april 2015 (2)
» juni 2014 (1)
» mars 2014 (2)
» november 2013 (2)
» oktober 2013 (2)
» augusti 2013 (1)
» maj 2013 (4)
» mars 2013 (8)
» februari 2013 (2)
» december 2012 (2)
» november 2012 (5)
» juli 2012 (3)
» februari 2012 (7)
» januari 2012 (3)
» december 2011 (8)
» november 2011 (10)

visar: alla inlägg

lördag 22 augusti

Engelsk version av vårdprofessionernas uttalande

Diskussionen kring begreppet "vård som inte kan anstå" har bl a lett till att den svenska sjukvårdens professionsorganisationer gemensamt formulerat ett par ställningstaganden i frågan. Ett sådant skrevs i november 2013, som ett underlag till Socialstyrelsens utredning av begreppet. På begäran från PICUM med medlemsorganisationer har texten översatts till engelsk version, som finns tillgänglig här: The opinion of the Health-Care Profession regarding the concept of "treatment that cannot be deferred"

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 30 april

Uppdaterade och sammanfattande förtydliganden från SoS

Socialstyrelsen har via sin webbplats utkommit med uppdaterade och sammanfattande förtydliganden om vilken hälso, sjuk- och tandvård som ett landsting ska erbjuda asylsökande och papperslösa. Bl a tydliggörs att alla barn i Sverige idag omfattas av samma rättigheter till vård, vilket innebär att alla barn under 18 år, ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. Socialstyrelsen förtydligar även att de "EU/EES-medborgare som i enstaka fall (prop. 2012/13:109, s. 41) omfattas av lagen" gäller de unionsmedborgare som vistats i landet mer än tre månader och saknar uppehållsrätt eller uppehållstillstånd. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: http://www.socialstyrelsen.se/vardochomsorgforasylsokandemedflera/halso-ochsjukvardochtandvard/vilkenvardskaerbjudas/Sidor/default.aspx#

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 30 april

Statskontorets uppföljning av lag 2013:407

De flesta papperslösa i Sverige som söker vård erbjuds vård enligt den nya lagen från 2013, visar Statskontorets uppföljning. Det finns dock hinder i tillämpningen. Den vanligaste orsaken är bristande kunskaper bland vårdpersonal om vad lagen innebär. Statskontoret bedömer att den vård som erbjuds papperslösa skulle bli säkrare om det fanns ett gemensamt reservnummersystem för att dokumentera den vård som erbjuds öka förutsättningarna för att kunna följa en individs vårdhistoria. Regeringen uppskattade i samband med nya lagens ikraftträdande att det utökade vårdåtagandet skulle medföra en ökad kostnad om 300 miljoner kronor per år, vilket också är den ersättning landstingen fått. Statskontorets uppföljning visar att den vård som erbjöds papperslösa under 2014 (19 000 registrerade besök) kostade drygt 100 miljoner kronor.

 

Läs Statskontorets publikation: http://www.statskontoret.se/nyheter/forbattrad-vard-for-papperslosa/

 

Statskontoret ger regeringen följande rekommendationer:

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter ta fram en vägledning om när EU-medborgare kan omfattas av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

  • Ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samråd med landstingen och berörda statliga myndigheter ta fram ett system som bättre tillgodoser patientsäkerhetskraven än de reservnummersystem som nu används för att registrera vård av papperslösa.

Statskontoret ger landstingen följande rekommendationer:

  • Ta fram en handbok eller motsvarande som samlat beskriver hur vårdpersonal ska hantera olika typer av frågeställningar som kan bli aktuella i samband med att papperslösa söker vård.

  • Se över och uppdatera riktlinjer och vägledningar som beskriver vem som ska få vård enligt den nya lagstiftningen och vilken vård som landstinget ska erbjuda.

  • Utbilda personal som möter papperslösa om lagen och målgruppen och säkerställa att personalen har tillgång till korrekt och lättillgänglig information. 

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 16 juni

Vårdprofessionerna: vård ska ges på lika villkor

Pressmeddelande 16 juni 2014


Nu avskaffar vi diskrimineringen i svensk sjukvård!

Uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå” rörande vård till asylsökande och papperslösa


För att ge stöd till, och en tydlig rekommendation om hur, lagen om ”Vård som inte kan anstå” i praktiken ska hanteras av personal på sjukhus och vårdinrättningar runt om i landet har ett stort antal olika vårdaktörer och organisationer ställt sig bakom ett gemensamt uttalande.

 

Uttalandet fastställer att ”Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna.”

 

Det finns idag inte klara riktlinjer någonstans om hur lagen ska tolkas och uttalande fyller därför en viktig funktion i den dagliga vården, för att stärka patientsäkerheten och minska osäkerhet och stress hos personal och patienter.

 

Uttalandet i sin helhet finns att läsa HÄR.


Kontaktpersoner:

Anne Sjögren, sammankallande i Rätt till vård initiativet Tel: 031-741 6207

Thomas Flodin, ordförande Läkarförbundets etik och ansvarsråd, tel 070-766 72 30

 

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 21 mars

Läkarförbundet: Slopa "vård som inte kan anstå"

Läkartidningens ledare kommenterar Socialstyrelsens utredning av begreppet "vård som inte kan anstå" som diskriminerar asylsökande och papperslösa i vården. 

"Det är mycket välkommet att Socialstyrelsen nu ger tydligt stöd åt Läkarförbundet och alla andra som kritiserat begreppets användbarhet. Socialstyrelsen försöker sig inte ens på en definition."

"Läkarförbundets inställning till diskriminering är entydig. Att prioritera eller bortprioritera patienter bör endast ske utifrån medicinskt behov. All vård bör ges på lika villkor. Det är ett ansvar för varje läkare att utöva sin yrkesetik i kontakten med varje patient oavsett pappersstatus. Begreppet vård som inte kan anstå hör inte hemma i vården och »papperslösa« ska erbjudas vård efter behov precis som alla andra."

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 4 mars

SoS rapport om "vård som inte kan anstå"

Den 28/2 presenterade Socialstyrelsen rapporten Vård för papperslösa – vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd. Socialstyrelsens regeringsuppdrag har bestått i att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, ta fram ett förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av hälso- och sjukvård som erbjuds dessa personer och rutiner för vårdens identifiering av den aktuella målgruppen.

 

Ur rapporten: "Socialstyrelsens slutsats är att begreppet vård som inte kan anstå inte är förenligt med vårdprofessionernas yrkesetik som innebär att vård ges efter behov och att begreppet inte är anpassat till och medicinskt tillämpligt i sjukvården samt riskerar att äventyra patientsäkerheten. Vad som är vård som inte kan anstå får avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller tandläkaren. Det är även viktigt att Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över den vård som erbjuds papperslösa och asylsökande."

 

Här finns länkar till RAPPORTEN och till PRESSMEDDELANDE 28/2.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 25 november

Vårdprofessionerna: Stoppa diskrimineringen.

Idag presenterar vårdprofessionerna i ett gemensamt konsensusuttalande sin syn på begreppet "vård som inte kan anstå".

 

Ur uttalandet: "Vi som representerar flera stora vårdprofessioner vill med detta doku-ment klargöra varför vår åsikt är att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är anpassat till och användbart i sjukvården utan införande av nya och enligt oss olämpliga prioriteringsprinciper. (...) Om ett vårdbehov bedöms föreligga bör vård erbjudas på samma villkor för alla. Den statliga utredning som presenterades 2011 kom till slutsatsen att vård bör ges efter behov och på lika villkor. Detta är en väl grundad slutsats utifrån etiska, legala och praktiska ut- gångspunkter. Vi anser inte att införande av en ny prioriteringsgrupp (vård som inte kan anstå) gagnar patientsäkerheten och förtroendet för vården utan tvärtom riskerar att skapa en sämre och mer godtycklig vård för stora patientgrupper. Begreppet vård som inte kan anstå bör därför inte användas för vård av asylsökande eller s k papperslösa." 

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 21 november

Vårdpersonal definierar vård för papperslösa

Sedan 1 juli har papperslösa barn rätt till vård i samma utsträckning som i Sverige bosatta barn och vuxna papperslösa har rätt till vård som inte kan anstå. Den 25 novemer kommer en presskonferens att hållas där vårdprofessionerna gemensamt presenterar sin syn på begreppet ”vård som inte kan anstå”. I PRESSINBJUDAN skriver man att begreppet saknar en tydlig och praktisk användbarhet och varken kan eller bör användas i vården.

Journalister välkomnas till presskonferensen för att ta del av det gemensamma uttalandet. 

Tid: 25 november klockan 10-11

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Anmälan: Anne Sjögren, sjuksköterska, vardforpapperslosa@gmail.com, tel. 031-741 6207

Kontaktperson: Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, 070-766 72 30

Kommentarer: 0 Permalänk

fredag 11 oktober

Nordens läkarförbund kräver vård för papperslösa

Människor som vistas i de nordiska länderna utan uppehållstillstånd får inte den vård som de har rätt till. Det konstaterar de nordiska läkarförbundens etikråd i ett gemensamt uttalande. Råden är eniga om att dessa människor inte ges den hälso- och sjukvård de har rätt till enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter, men också enligt läkares medicinsk-etiska riktlinjer formulerat av den internationella läkarorganisationen World Medical Association. De nordiska regeringarna uppmuntras att utarbeta regler som uppfyller dessa krav. Mer information här.

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 10 oktober

Hearing på SoS, vård som inte kan anstå, m.m.

Den 2 september 2013 höll Socialstyrelsen en hearing med anledning av uppdraget myndigheten fått från regeringen. Elis Envall, som leder arbetet med detta uppdrag inom Socialstyrelsens uppdrag, bjöd in representanter från Smittskyddsinstitutet, Apotekens Sevice AB, Migrationsverket, utredare i SOU 2011:48, SKL, Stockholms läns landsting, Region Skåne, VG-Region, Rosengrenska, Läkare i Världen, Röda Korset, Svenska Läkaresällskapet, Tandläkarförbundet, Svensk Sjuksköterskeförening, Läkarförbundet, Vårdförbundetm samt Etiskt Forum på Sahlgrenska. Alla presenterade sig och sin syn på frågorna. Thomas Flodin lämnade detta PM från Läkarförbundet, men också med flera andra Rätt till vård-organisationer bakom.

Kommentarer: 0 Permalänk

torsdag 15 augusti

Socialnämndens underrättelseskyldighet upphör

Sedan den 1 juli är socialnämnden inte längre skyldig att lämna uppgifter till polis första gången den vidtar åtgärder i ett ärende som rör en person som lever som papperslös i Sverige. Läs mer.

Kommentarer: 0 Permalänk

tisdag 28 maj

Informationskampanj: "Sjuk utan papper"

Idag startar Läkare i Världens kampanj som uppmärksammar att från den 1 juli har alla papperslösa utvidgad rätt till vård, som av medicinska skäl inte kan anstå. Det är några veckor kvar men vi vill öka medvetenheten om de nya reglerna både hos personer som vill söka vård med stöd av lagen och hos vårdpersonal. Kampanjens grund är en sajt www.sjukutanpapper.nu där sidor på engelska och svenska förklarar för papperslösa vilka rättigheter de har och hur de praktiskt kan gå till väga. På särskilda sidor finns också praktisk information riktad till vårdpersonal. ”Vi hoppas att sjukutanpapper.nu kan sprida kunskap om de nya reglerna och vi uppdaterar  sajten allt eftersom myndigheternas riktlinjer och anvisningar färdigställs” förklarar Carolina Falk, generalsekreterare för Läkare i Världen.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 27 maj

Läkarförbundet: "Innebär laglig diskriminering"

Vården av gömda och papperslösa bedrivs i dag i ett parallellt sjukvårdssystem. Trots ett långvarigt opinionsarbete för att skapa vård på lika villkor, kommer detta sjukvårdssystem sannolikt att finnas kvar de kommande åren. Läs kommentar i Läkartidningen av Thomas Flodinordförande, Etik- och ansvarsrådet, Sveriges läkarförbund.

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 20 maj

"Vi tvingas bryta mot vår etik"

Regeringen föreslår en lag som systematiskt kommer att diskriminera vårdbehövande papperslösa människor. Resultatet riskerar bli en sjukvård präglad av godtycke och rättsosäkerhet. Det skriver representanter för fem centrala vårdorganisationer i SvD Brännpunkt idag.

 

"Vi vill tydligt markera vår avsky för detta förslag och de konsekvenser som den nya lagstiftningen kommer att få i vårdens vardag för människor i behov av hälso- och sjukvård. Vi gör det utifrån vår yrkesetik som regeringen nu tvingar oss att fortsätta bryta på ett djupt diskriminerande sätt. (...) Att en majoritet i riksdagen vill fortsätta på det sättet är en vårdskandal som upprör vårdens yrkesprofessioner."

Kommentarer: 0 Permalänk

måndag 20 maj

SoS uppdrag: förtydliga"vård som inte kan anstå"

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att stödja genomförandet av de förslag som föreslås i propositionen Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Uppdraget innebär dels att lämna förtydliganden angående tillämpningen av begreppet vård som inte kan anstå, dels att i nära samråd med bland annat Smittskyddsinstitutet, Apotekens Service AB och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utreda och ta fram förslag på en ändamålsenlig ordning för dokumentation och uppföljning av den hälso- och sjukvård som ska erbjudas personer som vistas i landet utan tillstånd. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 28 februari 2014.

Kommentarer: 0 Permalänk

«första «tidigare Visar 50–64 av 64 inlägg   
stäng